Trải nghiệm ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R

Sau đây là vài hình ảnh test ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R của thành viên music_unlimited_vn tại diễn đàn vnphoto.net , vuanhiepanh.vn xin trích dẫn lại bài trải nghiệm ống kính của người này , bài viết hơi sơ sài 1 chút và chất lượng ảnh đánh giá có thể chưa sát với chất lượng ống kính

Fujinon Pancake 27mm f/2.8R

1 vài ảnh chia sẽ

1.Mochi Sweets

2.ECOLIFE

màu xanh


Visited 1,995 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...