Tagged: Fujinon Pancake 27mm f/2.8R

Trải nghiệm ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R

Sau đây là vài hình ảnh test ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R của thành viên music_unlimited_vn tại diễn đàn vnphoto.net , vuanhiepanh.vn xin trích dẫn lại bài trải nghiệm ống kính của người này ,...