Dùng kính lọc (polarizer filter) để giảm sự phản chiếu trên mặt nước

You may also like...