Tagged: Đường nét bố cục nhiếp ảnh

Đường nét trong bố cục của nhiếp ảnh, trích từ Ảnh Nghệ thuật tập I (Sài Gòn, 1971)

  Đường nét trong bố cụcLại Hữu Đức ARPS, APSHK, Hon. F. APA etc… – trích Ảnh Nghệ thuật tập I (Sài Gòn, 1971)  Khi đề cập đến bố cục là nói đến đường...