Thà là một “Thợ Ảnh Bình Thường” còn hơn là “Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng Mà Chụp Xấu”

You may also like...