Hả? Thế mà cũng là “ảnh xuất sắc” ư?

You may also like...