Tagged: tài liệu học nhiếp ảnh

[Ứng dụng – Bài học 3] Sử Dụng Bù Phơi Sáng để Chụp ở Độ Sáng Mong Muốn

Bài học thứ 3 trong loạt bài học này là về bù phơi sáng. Nếu bạn có thể điều chỉnh mức phơi sáng một cách hiệu quả, bạn sẽ có thể chụp được đối...