Tagged: soi.today

Không chịu chụp thì 30 năm sau không có quà

Theo gương Đỗ Phước Tiến, tôi cũng xin kể một chuyện. Tháng 6 hay 7, 1982 tôi ở Lebanon để thực hiện một bộ phim tài liệu. Quốc gia này đang trải qua 1...