Tagged: Luật quay phim

Xem qua về luật quay phim và chụp ảnh tại Việt Nam

Không ai cấm bạn chụp ảnh, chỉ cấm bạn chụp những thứ không được chụp, và chúng được quy tụ vào trong 1 quy định thành Luật áp dụng cho mọi công dân ở...